मंगलवार, 13 अगस्त 2013

Bhikhari Thakur's Bhojpuri in Bihar.

ibarha maoM iBaKarI zakur kI BaaojapurI Qaar
Kalpana Patowary with Ramangia Ram
            ivaSva kI sabasao baD,I ‘parmpirk laaoga gaayana SaOlaI ibarha’ maoM sandoSa prk gaItaoM kI p`caurta pa[- jaatI hO. badlato pirdRSya maoM ibarha gaayakaoM nao saamaaijak samasaamaiyak GaTnaaAaoM pr koind`t ibarha gaayana kao mah%va donaa p`armBa kr idyaa. AMga`ojaaoM ko iKlaaf sana\ AT\zarh saaO sa<aavana kI Ëaint kao svar sao sahara donao vaalao ivarha gaayak yah ivarha gaato qao –
vaIr kuÐAr isaMh kO bairyaar GaaoD,vaa
pIyaOlaa hirnavaa kO dUQa.
KIcaI KIcaI togavaa calaavao laOM ku^Ar isaMh
vaa^ka vaIr Baart maaÐ kO pUt.
Aajaad Baart maoM saamaaijak kurIityaaoM pr BaI ibarha gaayakaoM nao jamakr p`har Sau$ ikyaa jaOsao¸ CuAaCUt ka ivaraoQa¸ dhoja ka ivaraoQa baala ivavaah ka ivaraoQa¸ baomaola ivavaah ka ivaraoQa Aaid.
            18 idsambar 1887 kao Cpra ijalao ko kutubapur gaaÐva maoM ek eosao baalak ka janma huAa jaao¸ ek baD,I lakIr KIMca kr¸ saamaaijak kurIityaaoM ko iKlaaf jaohad CoD, idyaa. ijanako ivadoiSayaa naamak laaok naaT\ya kI mah<aa [tnaI p`vala hao gayaI ik ibarha gaayana SaOlaI maoM phlao sao gaayakaoM nao iBaKarI zakur sao p`Baaivat haokr ]sao ‘ivadoiSayaa’ naama kI Qauna maana baOzo. khaÐ Cpra khaи banaarsa ka ibarha pUro ]<ar Baart maoM iBaKarI zakur kI cacaa- haonao lagaI tba kaSaI inavaasaI gau$ ivaharI ivarha ko BaaYyakar ko iSaYyaaoM nao naaTk ivadoiSayaa ko maaima-k pMi@tyaaoM ko laya ³Qauna´ kao ibaharI AMdaja maoM Apnaayaa jaao Aaja ko AaQauinak ivarha ko kaND gaayakI maoM Aaja BaI jaIivat hOM.
saamaaijak kurIityaaoM sao laD,nao vaalao iBaKarI zakur jaI vyai@t nahIM bailk Aandaolana qao. eosaa Aandaolana jaao samaaja maoM vyaaPt baura[yaaoM kao bayaaÐ krnao maoM tinak saa saMkaoca na krta hao. eosao qao iBakarI zakur jaI jaao kD,vaI saccaa[- kao gaato–gaato¸ p`itinaiQa laaok fnakar ko $p maoM p`isaw hao gayao. Saamaaijak ivasaMgaityaaoM kao ]kornao maoM maaihr zakur jaI kao k[yaaoM baar Apmaana ka GauÐT BaI pInaa pD,a qaa. vat-maana vyavasqaa maoM iBaKarI jaI nao baomaola ivavaah ko iKlaaf ‘baoTI baocavaa’ naamak naaTk tOyaar ikyaa qaa. ]nako saInao maoM saamaaijak dd- qaa ik 80 vaYa- ko vaRw ko saaya 20¸22 vaYa- kI baoTI kI SaadI iksa laalaca maoM laaoga kr do rho hOM. yah kuC saasa AMcalaaoM kI sqaanaIya saamaaijak samasyaa qaI. ivaYaya baoTI baocanao vaalaa vyai@t kizna klaojaoM kI TukD,I kao iksa p`kar Apnao hI maasaUma ka jaIvana bavaa-d krta hO. [sakI pID,a iBaKarI zakur ko mauK sao saunanao ko baad varbasa AaÐKaoM sao AaÐsaU inakla pD,to qao. doKo ek saasa pMi@t –
                        idnavaa^ ibatolaa rao[- baat naa pUCt kao[-¸
                        rityaa maoM Cityaa faTt baa ho baabaU jaI..
Aap maoro janmadata hOM. maora p`aNa lao ilaijae laoikna mauJao eosao halaat maoM @yaU Dala idyaa ipta jaI.
            sacamauca gaaya AaOr baoTI ijasa GaUÐTo maoM baaÐQa idijayao vahI kI haokr rh jaatI hOM. eosao tqyaaoM kao p`kaSa maoM laanao vaalao iBaKarI jaI ka ivarha jagat maoM tIva` gait sao ]nakI baataoM ka p`yaaoga haonao lagaa. doKoM ipMgalaacaaya- kiva ramaQaarI isaMh yaadva Wara ricat ivadoiSayaa –
                        marmaao na janalaa ibayaah k[laa bauZ,vaa sao
                        duinayaa Anhar k[- dohlaa e baabaujaI .
                        ApnaI tUÐ mauinayaaM ko duinayaaM ]jaar k[laa¸
                        ijanagaI baokar k[- dohlaa e baabaujaI.
            ]prao@t pMi@tyaaoM maoM ivarha ko kiva nao baomaola sampnna kranao vaalao ipta sao ek baoTI kI pID,a kao iksa p`kar k$Na rsa maoM vya@t ikyaa gayaa hO. [sa tqya ka Anaumaana iBaKarI zakur kI p`isaw pMi@tyaaoM sao saumaola KatI idKlaa[- dotI hO doKoM – raYT/Iya ivarha gaayak EaI hIralaala yaadva kI jauvaanaI –
                        mau^hvaaÐ maoM daÐt na[Ko¸ hlauAa kucaat na[Ko¸
                        bauZ,vaa sao Saidyaa rcavalaa eo baabau jaI.
            Apnao 90–91 vaYa- kI Avasqaa maoM hIra laala jaI¸ 92 vaYaI-ya svaº ramakOlaaSa jaI¸ tqaa 97 vaYaI-ya EaI ramaKolaavana pujaarI jaI iBaKarI jaI kao yaad kr khto hOM ik – iBaKarI jaI kI ibalaK–ibalaK kr Apnao Baava–BaMigamaa sao jaao AimaT Cap CaoD,a ]sao hma laaogaaoM nao ivarha maoM p`yaaoga ikyaa. Aaja lagaBaga ]<ar p`doSa¸ ibahar¸ JaarKND ko AMcalaaoM maoM 5000 ivarha gaayak ‘zakur’ jaI ka naama hr ivarha ko dMgalaaoM maoM laoto hOM.
            iBaKarI zakur ko ivadoiSayaa sao phlao ivarha maoM savaOyaa Cnd¸ JaUmar¸ nayakvaa¸ pIiD,yaa gaItaoM sao k$Na rsa ka p`yaaoga ikyaa hO. doKoM naamacaIna ivarha gaayakaoM ko svar maoM ivarha ko Baava pxa kao dSaa-ta huAa ibarha ka ivadoiSayaa Qauna –
EaI hIralaala jaI ko svar maoM –
                        maasa Agahnavaa^ maoM laa[- ko gavanavaa hao¸
                        ga[laOM sanaoihyaa^ ivasaar prdoiSayaa.
                        ek t javaanaI dUjao gaaoidyaa vaa sauna maaorI¸
                        saoja laagaO barCI k Qaar prdoiSayaa.
Da^º mannaU yaadva ko svar maoM 1857 kI Ëaint kI valadohI pr SahId haonao vaalao pIr AlaI ko ivaYaya maoM gaayaI gayaI ivadoiSayaa –
                        pTnaa Sahiryaa maoM krOM duknadiryaa hao¸
                        idna Bar baocaoM } iktaba hao baIrnavaa.
                        papI AMgarojavana ko k[sao Bagaavala jaa[-¸
                        imaiMTMga krO rityaa jaabaaja hao baIrnavaa.
                        kimaSnar ivailayama Tolar ko Kvairyaa hao¸
                        dohlaO kuC doSa kO gawar hao vaIrnavaa.
                        maaorcaa vanaa ko pIr AlaI saMga javanavaa hao¸
                        KUnavaa^ ko KolaO Kola vaar hao baIrnavaa.
              Da^º yaadva Apnao laaok saaMskRit kaya-ËmaaoM maoM iBaKarI zakur jaI kao sadOva yaad krto va ]nakI QaunaaoM kao p`saairt krnao ka kaya- ApnaI ivarha gaayakI maoM krto rhto hOM.
svaº ramadova jaI ko ivarha maoM ivadoisayaa –
                        maM~I saaocaO manavaa maoM maarba k[sao janavaa hao.
                        jart idyanavaa bauJaavaO daOlaityaa.
                        doko bahkavaa lao[ko Aa[ ga[laOM banavaa maoM¸
                        rao[- rao[- ihrvaa sao khO saarI baityaa.
                        khO Baaoja Aapna Aaja fja- tU inaBaavaa caacaa¸
                        laoikna hmaro ktilayaa k laoilaha ikmaityaa.
                        jaMGaa ko caIr ilabaOM pityaa pr patI Baaoja¸
                        dInavaa maoM KUnavaa^ k dolaO saaO gaityaa.
vaIr rsa ko sama`aT gaayak ramadova jaI jaba  ‘ivadoiSayaa’ kI [na pMi@tyaaoM kao svar doto qao tao maanaao QartI isahr pD,tI qaI laaoga k$Naa maoM DUba jaato qao. AaQauinak ibarha ko iSaKr gaayak ivajayalaala yaadva jaI [na idnaaoM BaaojapurI iflmaaoM maoM AiBanaya kr rho hOM ]nako svar maoM ivadoiSayaa kI kuC Kasa pMi@tyaa [sa p`kar hO ijanhoM BaaojapurI ibarha laoKk EaI Pyaaro laala kiva nao ilaKa hO.
dohlaI janama naa Kolavalao k Baaga Ba[la
                        jahr k sau[yaa lagaa[- dotU baihnaI.
                        hmako prla baa kI sa[yaa ko prla laala¸
                        hmako mauAlakO doKa[- dotU baihnaI.
mauhvaa^ doKa[va k[sao ga}Aa javarvaa maoM¸
                        Baa[- jaI ko hmaro baaolavaa[- dotU baihnaI.
[sa maaima-k ica~Na sao sah AaBaasa haota hO ik ivarha iksa p`kar iBaKarI jaI kao jaIvantta p`dana krta hO.
– elaºelaºsaIº ]<ar p`doSa ivaQaana pirYad EaI kaSaInaaqa yaadva ³bailayaa´ ko svar maoM ivadoiSayaa –
                        baD,a naIk k[laa kI hmako janamaa[- idhlaa¸
                        AMgaurI Qara[- ko calavalaa yao baabau jaI.
                        nanhvaoM sao jaanat rhlaa ivaiTyaa pra[- hao[ hOM.
                        baoTvaao sao zor dularvalaa eo vaavau jaI.
                        laa[ko bajairyaa sao hmako imaza[ idhlaa
                        inamana frak pihrvalaa e vaavau jaI.
                        javaik sayaana Ba[laI hmaro ivayaah Kaitr
                        kaonao–kaonao pgarI igarvalaa e vaavau jaI.
                        ivaiTyaa ko Kaitr Apnao kaSaI maoM ivaka[- ga[laO¸
                        baaÐCI inayar pgaha Qarvalaa e vaavau jaI.
[sa p`kar Saas~Iya ivaWanaaoM sao yaid hma laaok fnakaraoM sao tulanaa kroM tao iBaKarI zakur kao laaok Saas~ nao Apnaayaa¸ laaok kMz maoM vao Aaja BaI ivaVmaana hOM pr Baart ko iksaI Saas~Iya yaa ]pSaas~Iya gaayak klaakar ]nako QaunaaoM kao Aa%ma saat nahIM kr payaa¸ ]nhoM hoya dRiYT sao doKa gayaa. jabaik¸ ivarha gaayakaoM nao ]nhoM pUra ka pUra snaoh idyaa vao Aaja BaI ivarha gaayakaoM ko kMz maoM varvasa Aa jaato hOM. laaok sadOva gaitmaana rhta hO Saas~ kI rcanaa maoM laaok ka sabasao baD,a sqaana hO. AntÁ maoM saaMskRitk AiBavaadna ko saaqa iBaKarI baabau Amar rhoM.कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें